Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti Matthias Winery, s.r.o. (ďalej len “VOP”) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji (predávajúcim) a nákupe (kupujúcim) vína a vinárskych produktov predávajúceho.

1.2. Vymedzenie predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci:

Matthias Winery, s.r.o.

Bethlena 1119/22

940 76 Nové Zámky

IČO: 47 553 821

DIČ: 2023956121

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, vložka číslo 36056/N,

 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Matthias Winery, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru z aktuálnej ponuky spoločnosti Matthias Winery, s.r.o. Pri fyzických osobách je podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj z ponuky predávajúceho, dosiahnutie veku minimálne 18 rokov.

1.3. Tovarom sa rozumie predovšetkým víno v ponuke predávajúceho a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis tovaru je dostupný na internetovej stránke predávajúceho.

1.4. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.

 

Článok II

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom formulára uvedeného na stránke predávajúceho, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné. Objednávku môže kupujúci vykonať aj zaslaním emailu predávajúcemu, v ktorom musia byť poskytnuté nižšie uvedené náležitosti:

  1. a) kontaktné údaje kupujúceho, meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
  2. b) názov tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (označenie tovarov podľa druhu, uvádzané na internetovej stránke predávajúceho) a požadované množstvo tovaru,
  3. c) adresa pre dodanie tovaru

2.2. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky, emailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktorý sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Predávajúci však môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by nemal k dispozícii objednaný tovar.

2.3. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad a v pôvodnom balení. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

 

Článok III

Dodanie tovaru, termíny a podmienky

3.1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérom podľa dohody zmluvných strán na adresu, ktorú kupujúci uvedie do objednávkového formulára. Minimálne množstvo na odber predstavuje 2 fľaše z ponuky predávajúceho.

3.2. Termíny doručenia

  1. a) pri platbe prevodom vopred na účet predávajúceho dodá predávajúci tovar kupujúcemu do 4 pracovných dní od overenia objednávky pri splnení podmienok podľa bodu 4.2. týchto VOP,
  2. b) pri platbe na dobierku dodá predávajúci tovar kupujúcemu do 2 pracovných dní od overenia objednávky.

3.3. Objednaný tovar možno dodať nasledovnými spôsobmi:

  1. a) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD – poplatok za dodanie na území SR je vo výške 3,90€ s DPH,
  2. b) osobným odberom na nasledovných miestach:

– Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

– Sunflowerstudio, M.S.Trnavského 4, 841 01 Bratislava – Dúbravka

3.4. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade a nie je schopný doručiť objednaný tovar v lehote podľa bodu 3.2. týchto VOP, je povinný oboznámiť s tým kupujúceho, pričom ten má  právo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar, pretože ten nie je k dispozícii u výrobcu, zmluvné strany sa riadia bodom 2.2. týchto VOP. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

3.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru spôsobené kuriérom počas jeho doručenia. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný presvedčiť sa, či tovar nie je poškodený. V prípade dodania poškodeného tovaru, kupujúci je oprávnený takýto tovar neprevziať a bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho, ktorý dodá kupujúcemu nový tovar a bude si nárokovať náhradu škody u kuriéra. Reklamácie tovaru po jeho prevzatí predávajúci neakceptuje.

 

Článok IV

Kúpna cena a spôsob platby

4.1. Kúpna cena predstavuje úhrn samotnej ceny objednaného tovaru, podľa platného cenníka predávajúceho, a nákladov spojených s dodaním tovaru kupujúcemu (poplatok za kuriéra, poplatok za platbu na dobierku) a je kupujúcemu oznámená pri vypĺňaní objednávky na internetovej stránke predávajúceho.

4.2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku u kuriéra), prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. V prípade platby prevodom vopred na účet predávajúceho, ten odošle objednaný tovar až po pripísaní kúpnej ceny na jeho bankový účet.

4.3. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov platby:

  1. a) platba prevodom vopred na účet predávajúceho – pri tomto spôsobe platby je cena dodania tovaru kupujúcemu 3,90€ s DPH,
  2. b) platba na dobierku – pri tomto spôsobe platby si môže kupujúci zvoliť platbu v hotovosti ale platobnou kartou u kuriéra. Cena dodania tovaru kupujúcemu je 5,20€ s DPH.

Pri platbe prevodom vopred na účet predávajúceho uhrádza kupujúci kúpnu cenu na účet 5050177034/1100 Slovenskej sporiteľne.

 

Článok V

Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

5.2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

5.3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

5.4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.